Privacy and Cookie Policy

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SKOR B.V., handelend onder de naam SKOR, gevestigd te (7602 KM) Almelo aan het Bedrijvenpark Twente 448. SKOR is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73495247.
Het privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door SKOR.

Contactgegevens:
SKOR
Bedrijvenpark Twente 448
7602 KM ALMELO
T: +31 (0)546 493 895

Persoonsgegevens die wij verwerken
SKOR verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens welke door of namens de betrokkene worden verstrekt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jouw contactgegevens of de gegevens van een contactpersoon binnen jouw bedrijf. SKOR verwerkt concreet de volgende persoonsgegevens van (contact)personen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Geboorteplaats- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Bankrekeningnummer
De verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of op grond van toestemming van de betrokkene. Betrokkene heeft te allen tijde het recht de toestemming in te trekken door middel van een schriftelijk bericht aan de Functionaris Gegevensbescherming. De verwerking van persoonsgegevens door SKOR in het kader van een overeenkomst is noodzakelijk voor de uitvoering van die overeenkomst. Uiteraard staat het je vrij geen persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval behoudt SKOR zich echter wel het recht voor om van het aangaan van een overeenkomst af te zien.


Doeleinden van de verwerkingen
De verwerking van persoonsgegevens door SKOR dient een aantal doelen. In eerste instantie worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. Denk daarbij aan de informatie die benodigd is om jouw bestelling te kunnen leveren, jouw opdracht te kunnen uitvoeren en de benodigde informatie om de betaling daarvan te kunnen afwikkelen. Daarnaast verwerkt SKOR jouw persoonsgegevens om de samenwerking te onderhouden en om haar commerciële belangen te waarborgen door middel van nieuwsbrieven en het informeren van haar klanten omtrent aanbiedingen en (tijdelijke) acties. Ook maakt SKOR op haar website gebruik van verschillende soorten cookies waar zoveel mogelijk geanonimiseerd informatie omtrent haar bezoekers verwerkt wordt. Deze verwerkingen vinden plaats ten behoeve van de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website, alsook om de commerciële effectiviteit van de website te kunnen evalueren en deze waar nodig te kunnen verbeteren. Tot slot verwerkt SKOR persoonsgegevens voor zover zij daartoe wettelijk, bijvoorbeeld voor fiscale en administratieve doeleinden, verplicht is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SKOR bewaart persoonsgegevens zolang dat voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens verwerkt worden noodzakelijk is. Voor zover persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van een overeenkomst worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na afronding van de betreffende transactie worden verwijderd, behoudens indien en voor zover een wettelijke bewaarplicht zich tegen die verwijdering verzet. Zo zullen onder meer de debiteuren- en crediteurenadministratie ingevolge de wettelijke bewaarplicht minimaal zeven jaar worden bewaard. Tot slot zal SKOR de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten behoeve van de nieuwsbrief en het informeren omtrent aanbiedingen en (tijdelijke) acties zolang bewaren als de betrokkene aangemeld is om dergelijke informatie te ontvangen. Na afmelding zal SKOR de betrokken persoonsgegevens, wederom behoudens indien en voor zover een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet, zo spoedig mogelijk verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
SKOR verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verstrekken van jouw contact- en adresgegevens aan een ingeschakelde derde om producten af te leveren of de inzage in persoonsgegevens van een externe accountant voor zover vereist in het kader van wettelijke en fiscale administratieplichten. Daarnaast maakt SKOR gebruik van CRM- en cloudservices van Act-On een ISO 27001 gecertificeerde partij. SKOR verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derde landen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SKOR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van cookies
SKOR maakt op haar website gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat via jouw browser op de computer wordt geplaatst en waarin informatie omtrent jouw bezoek aan de website wordt opgeslagen. Met behulp van deze cookies kan SKOR het gebruiksgemak en de functionaliteit van haar website vergroten door bij een volgend bezoek direct jouw opgeslagen voorkeuren en instellingen in acht te nemen. 
Cookies kun je verwijderen via de instellingen van de browser. Voor vragen kun je de helpfunctie van de browser raadplegen. Het gebruik van cookies is niet noodzakelijk of vereist voor het gebruik van de website. Wel zal de gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit ten gevolge van het uitschakelen en verwijderen van cookies kunnen verminderen.

Lijst van cookies die we toepassen

De onderstaande tabel geeft cookies weer die we toepassen en welke informatie daarin opgeslagen is.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Willekeurig gegenereerde sleutel om gecomprimeerde verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID Je server sessie ID.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar je winkelwagen en getoonde producten, idien je dit hebt ingeschakeld.
STORE De winkel en de getoonde taal die je hebt gekozen.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een bezoeker cookies toestaat.
MAGE-CACHE-SESSID Faciliteerd het opslaan van informatie in cachegeheugen om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Faciliteerd het opslaan van informatie in cachegeheugen om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Faciliteerd het opslaan van informatie in cachegeheugen om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Faciliteerd het opslaan van informatie in cachegeheugen om pagina's sneller te laden.
SECTION-DATA-IDS Faciliteerd het opslaan van informatie in cachegeheugen om pagina's sneller te laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Faciliteerd het opslaan van informatie in cachegeheugen om pagina's sneller te laden.
X-MAGENTO-VARY Faciliteerd het opslaan van informatie in cachegeheugen om pagina's sneller te laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Ondersteuning voor vertaling van inhoud naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Ondersteuning voor vertaling van inhoud naar andere talen.
__utma Onderscheid bezoekers en sessies voor Google Analytics.
__utmb Bepaald nieuwe bezoeken en sessies voor Google Analytics.
_utmz Wordt gebruikt voor het opslaan van de bron van de bezoeker voor Google Analytics.
__utmv Wordt gebruikt voor het opslaan van unieke variabele data per bezoeker voor Google Analytics.
__utmt Wordt gebruikt om de het aantal verzoeken voor Google Analytics te beperken.Jouw rechten als betrokkene
SKOR hecht eraan om de belangen van betrokkenen bij een veilige verwerking van hun persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen. In dat kader vindt SKOR het van belang dat betrokkenen ook weten welke rechten zij hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. SKOR zal een aantal belangrijke rechten van betrokkene beschrijven en kort toelichten. Een uitputtende beschrijving voert voor dit privacy statement te ver. Met vragen over jouw rechten als betrokkene kun je dan ook te allen tijde contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht SKOR met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens niet als verwerkingsverantwoordelijke gelden, dan is zij niet bevoegd jouw verzoeken rechtstreeks in behandeling te nemen. SKOR zal in dat geval doorverwijzen naar de werkelijke verwerkingsverantwoordelijke. Onderstaande beschrijving ziet gelet op voorgaande uitdrukkelijk op de situatie waarin SKOR als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden.

SKOR zal de betrokkene op verzoek inzage geven in de verwerking van diens persoonsgegevens. Daarbij zal SKOR desgewenst nadere informatie en toelichting verschaffen, bijvoorbeeld met betrekking tot de verwerkingsdoeleinden, de categorieën betrokken persoonsgegevens, bewaartermijnen, betrokken derden, beveiligingsmaatregelen etc. Ook zal SKOR op verzoek een afschrift van de verwerkte persoonsgegevens verstrekken of, indien van toepassing, jouw persoonsgegevens in machine leesbare vorm overdragen zodat je deze bij een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt onderbrengen.

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens uitsluitend op jouw toestemming berust, kun je die toestemming te allen tijde intrekken op dezelfde wijze als waarop die toestemming verstrekt is. Zo kun je bijvoorbeeld te allen tijde jouw toestemming voor direct marketing intrekken, waarna SKOR onverwijld tot verwijdering van de betrokken persoonsgegevens over zal gaan.

Voor zover SKOR onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verwerkt, heb je het recht op rectificatie of aanvulling en kun je SKOR dus verzoeken de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. Ook kun je onder omstandigheden SKOR verzoeken jouw persoonsgegevens te vernietigen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn of als sprake is van een gegrond bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens. 

Tot slot kun je bezwaar maken bij SKOR tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of daaromtrent een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Voor meer informatie over de Autoriteit persoonsgegevens en de klachtprocedure verwijst SKOR naar de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

SKOR zal in geval van een bezwaar de verdere verwerking van de betrokken persoonsgegevens zoveel mogelijk beperken. Indien je het niet eens bent met het besluit van SKOR op jouw bezwaar, kun je uiterlijk binnen zes weken daar gerechtelijke stappen tegen ondernemen door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Voor vragen over deze procedure raadt SKOR aan om juridisch advies in te winnen bij een deskundige adviseur. Uiteraard streeft SKOR ernaar om een gerezen geschil met betrekking tot jouw persoonsgegevens in goed onderling overleg op te lossen en zij staat dan ook te allen tijde open voor overleg, bijvoorbeeld naar aanleiding van een afwijzende beslissing op jouw bezwaar.

Voor eventuele vragen en/of zorgen kunt u te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming staat je graag te woord en kan je desgewenst van nadere informatie over jouw rechten als betrokkene en de verwerking van jouw persoonsgegevens voorzien. Ook voor verzoeken als in het voorgaande beschreven kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming op privacy@skorsports.nl. Alvorens SKOR een vraag of verzoek in behandeling kan nemen zal zij wel eerst onomstotelijk jouw identiteit moeten vaststellen. SKOR kan in dat kader jou bijvoorbeeld verzoeken om je te identificeren op kantoor.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SKOR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op alle werknemers van SKOR rust een strikte geheimhoudingsplicht. 

Wijzigingen privacy statement
SKOR behoudt zich het voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom van belang dat je periodiek bij gebruikmaking van de diensten van SKOR het privacy statement raadpleegt om verzekerd te zijn van een actuele weergave van de gegevensbescherming binnen onze organisatie.

Vragen
Mocht je naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen hebben of verneem jij aanwijzingen van (mogelijke) inbreuken op de gegevensbescherming, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via onze klantenservice of via privacy@skorsports.nl!

Vraag nu onze brand catalog aan

We hebben al onze producten en ontwikkelingen overzichtelijk op een rijtje gezet voor jou.

Vraag onze brand catalog aan.

Brand Catalog - SKOR

Vraag offerte aan

Would you like more information about our product or are you curious about the possibilities? Request a quote now and our specialists will help you further.

Plan adviesgesprek

Heb je vragen over bepaalde producten of heb je advies nodig, plan dan een adviesgesprek in en wij informeren je over de mogelijkheden.

Vraag brand catalogus aan

We hebben al onze producten en ontwikkelingen overzichtelijk op een rijtje gezet voor jou. Vul je gegevens in en ontvang de catalogus in jouw mailbox.

Scroll verder